Deel 1 – NL-ZZB

A

 • aaien kó’re (kóórde, gekóórd)
 • aalbes wie’mel (mv -e)
 • aardbei éér’bèl (mv -le)
 • aan ón; aon
 • aaneen ónéé’
 • aanhouder aon’hater (mv -s)
 • aankleden aon’du(un) (doog aon, aon’gedwö)
 • aanmaakhout vúún’kelhoot
 • aanstellerij besjaar’
 • aansterken aon’staerke (staerkde oan, oangestaerk)
 • aanwezig héi
 • aap aop (mv äöp)
  • je moet een oude aap geen smoelen leren trekken de môes enen aa aop gaen múile lére trékke
 • aar ooi’er (mv -s)
 • aard ood
  • zo iets ongeveer zo gèt op dèèn ood
 • aardappel jar’pel (mv -e); jal’pel (mv -e)
  • de tenen steken door de kous of sok (scherts) de jalpele kwömme(n) oet
 • aardappelmesje sjèlmèske (mv -s)
 • aardappelscheut kein (mv -e)
 • aarde (planeet) wèrd
 • aarde (stofnaam) gróónd, drèk
 • aarden (bn) jad’de
 • aarden (ww) o’de (ode, geood); gewe’ne (geweende, geweend), gejad’de (gejadde, gejad)
 • aardig ao’deg
  • een rare man enen aodege maan; een oadeg maan (eerder mild bedoeld)
 • aardnootje ao’penjötsje (mv -s)
 • aarzelen twie’fele (twie’felde, getwie’feld)
 • aas oos (mv eus)
 • abrikoos appelkòu’ (mv -e)
 • abrikozentaart appelkòu’wevlaoi (mv -e)
 • acht aach
 • achter a’ter
 • achterspeler a’terspjéler (mv -s); bak (mv -s)
 • achteruit a’teroet; ateroe’tes; trèg’gerwjats
  • achteruit rijden trük’ke (trükde, getrük); ateroet’ stó’te (stóde, gestóte)
 • achterwiel ae’ste road (mv aeste rùier); a’terroad (mv aterrùier)
 • adem ooi’em
 • ader ooi’er (mv -s)
 • advocaat avvekoot’ (- ote)
  • een advocaat onder de arm nemen avveko’te (avveko’te, geavvekoot’)
  • praten zoals een advocaat kalle wéi ‘ne avvekoot
 • af aof
  • af en toe nòu en da; mét toere
 • afdak sjèlf (mv -ve)
 • afscheid adié
  • afscheid nemen adié zègge
 • afwijzen wee’gere (weegerde, geweegerd); aof’wéémpele (wéémpelde aof, aof’gewéémpeld)
 • afzuigkap daamp’kap (mv -pe); hot (-s) (fr. hotte)
 • ajuin un (mv -ne)
 • Aken O’ke
 • al (+ tegenwoordig deelwoord) (infinitief+terre)
  • al wenend kré’tetèrre
  • al lachend laach’tetèrre
 • allebei allebèi; de twéé
 • als ès
 • alsjeblieft èsteblief’
 • alvorens vjöraléé
 • ander aan’der
 • anders a’nes
 • andersom anesum’
 • anderhalf ónderhaaf’
 • angst angs
  • bibberen van angst bübbere van (den) angs
 • antenne aoten’ (mv -ne) (fr. antenne)
 • apotheek ap’téék (mv -eke)
 • apotheker ap’téker (mv -s)
 • appel ap’pel (mv -e)
 • appelmoes ap’pelmoes; (ap’pel)prüts
 • applaudisseren klap’pe (klapde, geklap), klat’se (klatsde, geklats)
 • april preel
 • architect azjetèk (mv -ke)
 • arm (zn) aerm (mv aerm)
  • ze heeft een arm gebroken ze hét den aerm kepot
 • arm (bn) aerm
 • armoe aer’mói
 • arts doktóór’ (mv doktjös)
  • tandarts daotis’ (mv -te) (fr. dentiste)
  • veearts artis’
  • oogarts oog’spîsjalis (mv -te) (fr. spécialiste)
 • as (kachel) asserooi’
 • augustus ogüs’tes
 • auto ot’tó (mv -s)
 • averechts è’veraes
 • avond o’ved
 • avondmaal o’vedbróód
 • azijn eed’sje

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag